• Academi Busnes Gogledd Cymru

  NWBA icons

Yr Academi

Cynlluniwyd Academi Busnes Gogledd Cymru gyda chi mewn golwg. Cewch wybod yn union beth y dylech ei wneud i sicrhau bod eich busnes yn tyfu a’ch llwyddiant yn gynaliadwy. Gadewch i ni'ch helpu i ganolbwyntio ar ddatblygu strategaeth fusnes ac i greu rhaglen o sesiynau dysgu cryno a phenodol er mwyn i'ch busnes dyfu.

This innovative project, up to 100% fully funded (subject to eligibility criteria) by the European Social Fund, through the Welsh Government, harnesses the collective talents, skills and expertise of

Mae'r prosiect arloesol hwn wedi ei ariannu'n llawn hyd at 100% (yn amodol ar feini prawf cymhwysedd) gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn elwa ar ddoniau, sgiliau ac arbenigedd Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Dyddiadau Holl ddyddiadau

Geirda

 • Mark Pavey, Blighty Booch Kombucha

  Bu Academi Busnes Gogledd Cymru yn brofiad gwerth chweil. Bu'r cwrs Dadansoddi Strategol ym maes Busnes (SBA) yn arbennig o gynorrthwyol i mi edrych ar fy nghynllun busnes mewn modd beirniadol a chwbl ymarferol. Mi wnes i ddarganfod fod cael cynllun busnes clir wedi ei ymchwilio'n llawn yn drwydded i'r Banciau eich cymryd chi a'ch busnes o ddifrif.

  Mark Pavey, Blighty Booch Kombucha
 • Llinos Rowlands, Gwin Dylanwad

  Mae Academi Busnes Gogledd Cymru wedi ein hysbrydoli ni. Rydym wedi mireinio ein busnes ac ymateb i'w anghenion. Yn fwy na phopeth, mae ein profiad wedi gwneud i ni feddwl am ein ffordd o weithio, i adnabod ein cryfderau, a gweld sut y gallwn arloesi yn ein gwaith. Mae wedi bod yn allweddol i newid pethau.

  Llinos Rowlands, Gwin Dylanwad
 • Ann Francis, Cambrian Credit Union

  Bu dilyn y cwrs Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA) gydag Academi Busnes Gogledd Cymru yn brofiad ardderchog. Ar ôl cyfnod o newid, bydd y cwrs yma'n rhoi cyfle i ni ganolbwyntio ar ein nod fel cwmni, ar beth rydyn ni'n ei wneud rŵan, ac ar sut rydyn ni'n mynd i ddechrau arni.

  Ann Francis, Cambrian Credit Union
 • Joanne Rudkin, Patchwork Traditional Food Company

  Mae tri ohonom yn dilyn y cwrs SBA, a hyd yn hyn mae wedi rhoi cyfle i ni dreulio cyfnod o'r swyddfa'n edrych ar ein harferion busnes ac ar sut y gallwn, fel tîm rheoli newydd, symud y busnes yn ei flaen.

  Joanne Rudkin, Patchwork Traditional Food Company
 • Tim Jones, GeoBrio Consulting Ltd

  Mi wnes i wir fwynhau'r ddau ddiwrnod; mi ddysges i lawer o dechnegau defnyddiol. Mi fydda' i'n defnyddio'r rhain wrth baratoi i lansio cynnyrch newydd. Roedd y staff yn wybodus a chynhaliwyd y modiwl mewn amgylchedd hamddenol ond proffesiynol.

  Tim Jones, GeoBrio Consulting Ltd
 • Tom Smith, Window-Tint.co.uk

  Mi faswn i'n argymell yr NWBA i berchnogion busnesau eraill. Cost yr hyfforddiant cychwynnol oedd 150 punt, sy'n rhesymol iawn o ystyried safon yr hyfforddiant a'r mentora. Mae'n werth chweil ar gyfer menter fach neu ganolig sy'n awyddus i ehangu.

  Tom Smith, Window-Tint.co.uk
 • Martin Davis, Sports Wales National Outdoor Centre – Plas Menai

  Mae'r buddsoddi a wnaeth Academi Busnes Gogledd Cymru yn y cwrs hwn yn wych - cawsom nifer o diwtoriaid ac arbenigwyr yn cyflwyno pynciau fel Rheoli a Datblygu Pobl. Mae gan bob un ohonynt wybodaeth am y diwydiant a phrofiad ymarferol sy'n wirioneddol helpu i ddod â'r pynciau'n fyw.

  Martin Davis, Sports Wales National Outdoor Centre – Plas Menai
 • Andy Snook, Cartref Gofal Woodcroft

  Fel perchennog cartref gofal gyda 33 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ymunais ag Academi Busnes Gogledd Cymru oherwydd roeddwn eisiau gwybod a oeddem yn gwneud y pethau iawn i gynnal a datblygu'r busnes. Ydy'r cynlluniau sydd gennyf yn eu lle yn gadarn, ac a ydynt yn adlewyrchu fy ngwerthoedd a'm nodau?

  Andy Snook, Cartref Gofal Woodcroft
 • Rich Brady, Brady Global

  Rhoddodd y SBA y cyfle i mi gymryd cam yn ôl a gwir feddwl am y 5-10 mlynedd nesaf. Roedd y mentora a gynhwyswyd yn amhrisiadwy, ac mae'r gwaith academaidd yn sail ar gyfer cyfeiriad y busnes i'r dyfodol - gan ddechrau gydag ail-frandio a lansio Brady Global

  Rich Brady, Brady Global

Ymunwch â ni ar:

partner logos