Astudiaethau Achos

Os ydych wedi elwa ar un o raglenni Academi Busnes Gogledd Cymru, beth am ei hargymell i bobl fusnes eraill, cleientiaid, cwsmeriaid neu gyflenwyr.

Isod ceir detholiad o astudiaethau achos a thystlythyrau:

 • Blighty Booch Kombucha

  Mark Pavey, Blighty Booch Kombucha Creadigaeth yr entrepreneur Mark Pavey yw Blighty Booch Kombucha. Yn flaenorol yn Rheolwr Prosiect proffesiynol yn y diwydiant cerdd datblygodd y syniad ar gyfer ei gwmni yn dilyn cyfnod o salwch. Parodd hyn iddo gymryd diddordeb yn nodweddion iechyd te brag, Kombucha a ddaeth ar ei draws wrth deithio yng Nghanada.

  Gallai y diddordeb hwn mewn diod iach a allai gynnig manteision iechyd sylweddol iddo'i hun a nifer o bobl eraill arwain at greu Blighty Booch Kombucha - un o frandiau bwyd iechyd diweddaraf Cymru.

  Er o hyd yng nghyfnodau cynharaf y busnes, nid yw hyn yn atal y sylfaenydd Mark rhag cael gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer busnes a allai sicrhau yn ei dyb ef fod ei gwsmeriaid yn byw bywydau iachach a hapusach.

  Y Cynnyrch: Kombucha
  Mae Kombucha yn ddiod te brag sydd ag ystod gyfan o fanteision iechyd, yn enwedig ar gyfer iechyd y perfeddyn - y "microbiom", cysyniad sydd wedi dod yn llawer mwy poblogaidd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

  TY syniad yw y gall diet eang ac amrywiol, cyfoethog mewn cyfanfwydydd, llysiau, ffibrau, ffrwyth a bwyta llai o fwyd wedi ei brosesu neu ei osgoi yn llwyr wella iechyd y microbau yn y perfeddyn. Gallai hyn arwain at well iechyd a lleihad yn symptomau anhwylderau cyffredin megis clefyd coluddyn llidus, Colitis Briwiol ac afiechyd Crohn's.

  Er na chydnabyddir honiadau iechyd Kombucha yn y Deyrnas Unedig o dan ddeddf yr UE, mae gan y cynnyrch hwn ddilyniant anferthol yng Nghanada lle mae yn gategori bwyd sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae'r farchnad yn tyfu yn gyflymach a chyflymach yn y DU gyda Llundain yn arwain y ffordd.

  Mae yna gyffro gwirioneddol ynglŷn â Blighty Booch Kombucha. Derbyniodd Mark yn ddiweddar Grant Partneriaeth Arloesi gwerth £70,000 i gwblhau astudiaeth ymarferoldeb. Mae ar hyn o bryd yn cyd-weithio gyda Chanolfan Technoleg Bwyd Grwp Llandrillo Menai, Jin Aber Falls a Bragdy'r Gogarth ar hyn.

  Blighty Booch Kombucha fydd cynnyrch bwyd cyntaf Mark i'w farchnata a bydd yn cael ei lansio i'r byd diwydiant eleni gyda'r bwriad o ddod yn olygfa gyffredin ar silffoedd archfarchnad yn 2020 - hyd hynny os yr hoffech brofi Blighty Booch kombucha mae angen i chi edrych ar y wefan neu fynd i Farchnad Bwrdeistref ffasiynol Llundain a phrynu potel!

  Academi Fusnes Gogledd Cymru
  Ymunodd Blighty Booch Kombucha ag Academi Fusnes Gogledd Cymru yn 2018 a chwblhaodd y cwrs Dadansoddi Busnes Strategol (SBA), wedi ei ddilyn gan y cwrs Marchnata Busnes Cam 2 yn Chwefror 2019.

  Mae Mark Pavey, Sylfaenydd y Blighty Book Kombucha yn egluro:

  Bu Academi Busnes Gogledd Cymru yn brofiad gwerth chweil. Bu'r cwrs Dadansoddi Strategol ym maes Busnes (SBA) yn arbennig o gynorrthwyol i mi edrych ar fy nghynllun busnes mewn modd beirniadol a chwbl ymarferol.

  Mi wnes i ddarganfod fod cael cynllun busnes clir wedi ei ymchwilio'n llawn yn drwydded i'r Banciau eich cymryd chi a'ch busnes o ddifrif.

  Dwi hefyd yn mynychu'r cwrs Marchnata Busnes Cam 2 gyda golwg ar roi'r wybodaeth sydd gennyf eisoes mewn cyd-destun damcaniaethol.

  Mae'r hyn a ddysgais yn sicr yn mynd i fy helpu i sicrhau fy mod yn cael gwasanaeth o werth gan bobl broffesiynol ym myd Cysylltiadau Cyhoeddus yr wyf yn gweithio â nhw i ddatblygu'r busnes.

  Mae ymuno ag Academi Busnes Gogledd Cymru yn sicr wedi cael effaith gadarnhaol ar y busnes cyn belled - bydd y profiad, y cysylltiadau a'r profiad cynllunio rwyf wedi eu hennill yn gymorth gobeithio i Blighty Booch Kombucha ddod yn fusnes trawsnewidiol yn economi Gogledd Orllewin Cymru.
 • Gwin Dylanwad Wine

  Llinos a Dylan Gwin Dylanwad Wine Sefydlwyd Gwin Dylanwad yn 2014 yng nghanol prysurdeb y cyfnod siopa Nadolig.

  I Llinos a Dylan, roedd yn brosiect roeddynt wedi edrych ymlaen ato ac wedi paratoi'n drylwyr ar ei gyfer a fydda'n caniatáu i'r ddau dreulio rhagor o amser gyda'i gilydd mewn maes roedd ganddynt brofiad blaenorol ohono, diolch i'r blynyddoedd dreuliodd Dylan fel perchennog a chogydd y tŷ bwyta poblogaidd Dylanwad Da yn Nolgellau.

  Er gwaethaf yr holl brofiad, roedd lansio busnes Gwin Dylanwad yn gam i faes dieithr oherwydd nad oedd gan Llinos, athrawes Saesneg yn Ysgol y Gader, Dolgellau na Dylan brofiad mewn busnes adwerthu.

  Ers y lansiad yn 2014, mae Gwin Dylanwad wedi tyfu i fod yn gaffi poblogaidd, yn deli ac yn fan cyfarfod. Maen nhw'n mewnforio danteithion o'r cyfandir fel panatone, pasta, melysion a llawer rhagor. Fodd bynnag, yr hyn sy'n mynd a'u bryd ydy'r gwinoedd dethol o'r DU ac o Ewrop, heb anghofio'r gin celfydd â blas o Gymru, Iwerddon a'r DU.

  Academi Busnes Gogledd Cymru (NWBA)
  Cyn lansio Gwin Dylanwad derbyniodd Llinos a Dylan gymorth a hyfforddiant gan Fusnes Cymru a oedd yn cynnwys hyfforddiant ar 'gyflogi pobl'. Roedd cymwysterau Dylan o Wine Spirit Education Trust yn ddefnyddiol hefyd.

  Dilynodd Llinos gwrs NWBA 'Dadansoddi Strategol ym maes Busnes' (SBA) a gynhaliwyd ym Mhortmeirion fis Mai 2018 i fireinio'r busnes. O ganlyniad i'r cwrs, nodwyd meysydd penodol y gallai Gwin Dylanwad eu gwella. Staffio oedd yr un cyntaf, a'r un pwysicaf.

  Fel yr eglurodd Llinos:

  Ein staff yw ased pennaf ein busnes. Does dim ond rhaid i chi daro golwg ar ein tudalen Trip Advisor i weld faint mae ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi cyfraniad Terri ac Emma i'r busnes.
  Bu'n rhaid i ni ddadansoddi ein busnes ar gyfer y cwrs SBA ac edrych ar ein cryfderau - ac fel rhan o hynny fe edrychon ni ar y staffio. Roedden ni'n gallu diffinio swyddogaethau pobl, er enghraifft Mae Emma erbyn hyn yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith archebu. Mae hyn wedi rhoi'r cyfle i ni werthuso cryfderau pobl a rhoi rhagor o gyfrifoldebau iddynt. Yn ei dro, mae hynny'n golygu bod gen i a Dylan ragor o amser i ganolbwyntio ar y busnes.

  Mae'r busnes wedi creu swyddi o safon i bobl ifanc yn Nolgellau ac rydym yn falch iawn bod aelodau o'r tîm wedi medru prynu eiddo yn lleol.

  Mae Llinos a Dylan, dan arweiniad Academi Busnes Gogledd Cymru, wedi bachu ar y cyfle i ddadansoddi'r busnes yn fanwl drwy gydol y flwyddyn.

  Maen nhw wedi gosod targedau ar gyfer pob mis ers gwneud hynny. O ganlyniad i'r gwaith hwnnw, maen nhw wedi meddwl am ffyrdd newydd o gwrdd â thargedau, a gwneud yn siŵr bod digon o fusnes yn ystod misoedd tawel.

  Mae'r syniadau newydd yn cynnwys 'Parti Nadolig, Crefftau a Gemwaith', digwyddiadau arwyddo llyfrau, nosweithiau Gwin a Gwlân bob mis a llawer ragor. Mae'r strategaeth hon wedi talu ffordd a'r digwyddiadau yn gwneud cyfraniad gwirioneddol i fusnes misol y cwmni.

  Hyfforddiant
  Un arall o’r allbynnau a nodwyd o ganlyniad i brosiect NWBA oedd ymateb i anghenion hyfforddiant. Bydd Emma yn dilyn cwrs ILM yn Grŵp Llandrillo Menai ac mae Terri eisoes yn aelod o Academi Doniau Ifanc - cwrs hyfforddiant dwys i ddarpar reolwyr sydd ar gael drwy brosiect NWBA.

  Y manteision i'r Busnes

  Ar y cyfan, mae Academi Busnes Gogledd Cymru wedi ein hysbrydoli ni
  meddai Llinos,
  rydym wedi mireinio ein busnes ac ymateb i'w anghenion

  O ganlyniad i gyflwyno prosesau newydd a hyfforddiant, rydym wedi medru ymateb i faterion fel gwastraff. Mae strwythur y busnes a'r ffordd rydym ni'n gweithio hefyd wedi cael ei ddadansoddi gennym.

  Yn fwy na phopeth, mae ein profiad gydag Academi Busnes Gogledd Cymru wedi gwneud i ni feddwl am ein ffordd o weithio, i adnabod ein cryfderau, a gweld sut y gallwn arloesi yn ein gwaith. Mae wedi bod yn allweddol i newid pethau.
 • Window-Tint.co.uk

  Window tint logoMae cwmni Window-Tint.co.uk yn Saltney yn arbenigo mewn ffenestri lliw ar gyfer unrhyw gar, pa bynnag yw'r gwneuthuriad neu'r model. Y cwmni yw prif gyflenwr offer lliwio ffenestri parod ceir.

  Dechreuwyd y cwmni gan y perchennog Tom cwmni tua wyth mlynedd yn ôl. Roedd y cwmni yn fenter rhan-amser ar y dechrau, yn cael ei redeg o'i ystafell wely sbâr tra bod Tom yn gweithio'n llawn-amser.

  Wrth i'r busnes ehangu, mi wnaeth Tom leihau ei oriau gwaith cyn mentro a rhoi gorau i'w swydd.

  Ei gariad tuag at geir oedd yr ysbrydoliaeth i greu'r cwmni. Meddai:

  Pan roeddwn i'n ifanc roeddwn i'n mwynhau addasu fy nghar ac un o'r pethau roeddwn am ei wneud oedd lliwio'r ffenestri. Mi wnes i ychydig o ymchwil a sylweddoli na allwn i brynu'r deunyddiau i gyd roeddwn i eu hangen ar-lein heb orfod mynd at gwmni arbenigol a dyna sut ddatblygodd pethau mewn gwirionedd.
  Roedd hynny tua wyth mlynedd yn ôl, roeddwn i'n gweithio fel dylunydd gwe ac felly mi wnes i greu gwefan ac fe dyfodd y cwmni yn organig wedi hynny.

  Heddiw mae Window-Tint.co.uk yn gwerthu eu cynnyrch yn y DU, Ewrop, Awstralia ac UDA. Maent yn ymfalchïo yn eu gwasanaeth cyflym - gall archebion gael eu gwneud a'u cludo at y cwsmer ar yr un diwrnod!

  Aeth Tom ar gwrs dadansoddi busnes strategol Academi Busnes Gogledd Cymru (SBA) ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ym mis Ionawr 2017. Y nod oedd treulio amser yn canolbwyntio ar y busnes a datblygu cynllun i adeiladu'r busnes ymhellach.

  Roedd yr SBA yn gymorth mawr i roi'r hyder i mi edrych ar fy musnes yn fanwl a chynllunio. Yn ystod y ddau ddiwrnod allan o'r swyddfa mi ges i'r cyfle i ganolbwyntio ar sut yr hoffwn i ddatblygu'r busnes.
  Roedd bod ar yr un cwrs â pherchnogion busnes eraill yn help mawr hefyd, ac mi fagais hyder i gynllunio ar gyfer ymestyn i farchnadoedd eraill. O ganlyniad i hynny, mi benderfynon ni fel cwmni ddatblygu cynlluniau i ddechrau gwerthu yn uniongyrchol at osodwyr proffesiynol. Ein gobaith ydy y bydd hyn yn farchnad newydd o bwys i Window-Tint.co.uk.
  Mi faswn i'n argymell yr NWBA i berchnogion busnes eraill. Cost yr hyfforddiant cychwynnol oedd £150 sy'n rhesymol iawn o ystyried safon yr hyfforddiant a'r mentora sy'n cael ei gynnwys yn y pris. Mae'n werth chweil i fenter fach neu ganolig ei maint sy'n awyddus i ehangu

  Mae Academi Busnes Gogledd Cymru (NWBA) wedi ei anelu at gwmnïau gyda phedwar gweithiwr neu ragor, sy'n seiliedig yng Ngogledd Cymru ac sydd am dyfu eu busnes drwy hyfforddi.

  Mae'r NWBA yn brosiect arloesol sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

 • Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru - Plas Menai

  Plas Menai logoMae buddsoddiad Academi Busnes Gogledd Cymru yn y cwrs hwn yn wych - daeth nifer o diwtoriaid ac arbenigwyr i gyflwyno pynciau megis Rheoli a Datblygu Pobl. Mae gan pob un wybodaeth am y diwydiant a phrofiad o fywyd go iawn sydd yn dod â'r pynciau yn fyw.

  Yn Natganiad Cenhadaeth Plas Menai nodir ein bod eisiau "I bob plentyn yng Nghymru wirioni ar Chwaraeon am weddill eu bywyd" ac " I Greu Cenedl o Bencampwyr", p'run ai bod y pencampwyr hynny'n athletwyr elitaidd, neu'n gyfranogwyr mewn byddin o wirfoddolwyr.

  Mae'r cwrs Dadansoddi Busnes Strategol wedi rhoi'r cyfle i mi wir edrych ar yr hyn rydym yn ei wneud fel sefydliad, a pham ein bod ni'n gwneud rhai pethau. Wrth i ni symud ymlaen i wireddu ein cenhadaeth, bydd yr hyn a ddysgais i yn sicr yn cael ei roi ar waith.

 • Cambrian Credit Union

  Cambrian Credit Union logoBu'r cwrs dadansoddi busnes strategol Academi Busnes Gogledd Cymru (SBA) yn brofiad ardderchog - dysgodd i mi, yn y lle cyntaf, faint rwy'n mwynhau addysg a dysgu, mae'n rhywbeth nad ydw i wedi ei wneud ers peth amser.

  Mae'r Cambria Credit Union ar hyn o bryd ar raglen o'r enw "Lle Ardderchog i Weithio" sydd yn anelu at rymuso staff a buddsoddi mewn pobl.

  Mae pob dim rydym wedi ymdrin ag o hyd yn hyn yn gweddu'n berffaith i ni, gan ein bod yng nghanol cyfnod o newid. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r cyfle i ni ganolbwyntio ar ble rydym eisiau bod fel cwmni, yr hyn rydym yn ei wneud, a sut i gychwyn arni.

 • GeoBrio Consulting Ltd

  BenignEye logoMae'r dyfeisydd a ddyluniodd system monitro cyfrifiaduron i gefnogi henoed bregus sy'n byw ar eu pennau'i hunain wedi cydweithio â phrifysgol i baratoi'r cynnyrch ar gyfer y farchnad.

  Bydd Tim Jones yn cydweithio ag Academi Busnes Gogledd Cymru ac Ysgol Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam i ddatblygu technoleg BenignEye.

  Cafodd ei ysbrydoli gan ei ddiweddar fam Beris, oedd yn byw yn annibynnol yng Nghaer nes iddi gael ei tharo eto gan gancr ddechrau 2016.

  Dechreuodd archwilio ffyrdd o recordio ac arsylwi sut roedd hi'n symud o amgylch y tŷ a sut roedd hi'n defnyddio teclynnau,.Roedd hyn er tawelwch meddwl ar y dechrau, ond yna dechreuodd feddwl am ei syniad fel busnes posib.

  Mae system BenignEys yn dysgu ei hun ac mae'n treulio'r 30 diwrnod cyntaf yn edrych ar symudiadau eich anwyliaid o amgylch y tŷ ac yn dilyn yr hyn maen nhw'n ei wneud - pethau fel cyfrif pa mor aml maen nhw'n rhoi'r tegell i ferwi, a ba hyd maen nhw'n eistedd yn eu hoff gadair a gweld oes patrwm i hyn.
  Ar ôl penderfynu beth sy'n cael ei gyfrif fel ymddygiad normal, bydd BenignEye wedyn yn rhoi gwybod i chi ar ffurf neges testun neu e-bost os bydd rhywbeth yn ei daro yn od.
  Efallai bydd o neu hi yn codi'n hwyrach, neu'n gwneud paned ar amser gwahanol, neu'n symud llai nag arfer. Unwaith y byddwch chi wedi cael gwybod, gallwch gysylltu â nhw i weld ydy popeth yn iawn.

  Ychwanegodd:

  Mae BenignEye hefyd yn gwarchod yr unigolyn sydd dan sylw drwy ddiffodd unrhyw declynnau sydd yn dal i fod ymlaen neu yn eich rhybuddio os bydd tymheredd y tŷ yn rhy isel yn ystod y gaeaf. Mae yna ddewis helaeth o synwyryddion - hyd at 232 ohonynt - yn cynnwys rhai sydd yn synhwyro symudiad, monitro plygiau a switshis drws sydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi.

  Gallwch osod batri wrth gefn ar y system rhag ofn y bydd toriad trydan, ac fe all gysylltu â'r gweithredwr pan fydd ffrindiau, teulu neu ofalwyr yn ymweld â'r cartref.

  Dwedodd Tim bod ei fam ei hun wedi chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu'r offer, a gweithio fel astudiaeth achos fel y gallai ddadansoddi'r system ymhellach, cyn iddi farw'r llynedd.

  Roeddwn i wedi sylw bod ei hiechyd yn dirywio er ei bod hi'n parhau i fod yn annibynnol iawn.
  Mam oedd fy astudiaeth achoso i, roedd hi'n awyddus iawn i'm cynorthwyo am ei bod hi'n frwd iawn dros y prosiect ac yn barod i gynorthwyo eraill yn yr un sefyllfa â hi, ac oherwydd hynny roedden ni'n gallu casglu data o'r tŷ.
  Mae yna lawer o bobl sy'n byw ar eu pennau'i hunain fel hi, er gwaethaf eu hoedran, ac maen nhw'n frwd iawn dros barhau i wneud hynny. Maen nhw'n haeddu cael parhau i fyw felly ond gallwch ddeall pryderon pobl o'u cwmpas - roeddwn i'n un o'r rheiny - felly mae hyn yn ffordd o'u cynorthwyo i wneud hynny.

  Mae Tim yn gyn rheolwr prosiect TG gyda'r gwasanaethau brys. Aeth i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam i holi am gefnogaeth i ddechrau'r busnes, yn benodol gan fyfyrwyr yr Adran Ffotograffiaeth a Ffilm.

  Dan arweiniad Joe Edwards, gynorthwyodd y myfyrwyr i gynhyrchu fideo byr ynghyd â chydweithio gydag adrannau eraill yn y Brifysgol i gynnal dadansoddiad cystadleurwydd a marchnata. Dilynodd Tim fodiwl 'Busnes Strategol' gydag Academi Busnes Gogledd Cymru a chafodd fudd mawr o'r gefnogaeth a dderbyniodd gan y Brifysgol.

  Roeddwn i wrth fy modd i fod yn rhan o'r Academi, roedd o fudd mawr i mi ac yn ddefnyddiol iawn
  Roedd llawer o haenau gwahanol i'r cwrs ac fe wnaeth fy nghynorthwyo i ddatblygu fy nghwmni fy hin a pharatoi i lansio'r cynnyrch.
  Roedd yn ddefnyddiol iawn gan ei fod wedi gwneud i mi feddwl am bethau nad oeddwn i wedi eu hystyried ynghynt, fel marchnata a datrys problemau cychwynnol cyn i mi fynd yn fyw yn yr Hydref.

  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.benigneye.com

 • The Patchwork Traditional Food Company Ltd

  The Patchwork Traditional Food Company Ltd logoMae cwmni Patchwork Traditional Food Company ltd yn gwmni Cymreig hynod boblogaidd sydd yn adnabyddus am ei phates traddodiadol, ac mae hefyd yn cynhyrchu siytni ac enllyn.

  Mae tri ohonom yn dilyn y cwrs Dadansoddiad Busnes Strategol, a hyd yn hyn mae wedi rhoi cyfle i ni dreulio cyfnod o'r swyddfa'n edrych ar eich arferion busnes a sut y gallwn, fel tîm rheoli newydd, symud y busnes yn ei flaen.

  Rydym yn gobeithio y bydd gwaith Patchwork gydag Academi Fusnes Gogledd Cymru yn ein cynorthwyo i ddod o hyd i ffyrdd effeithiol o gynyddu ymwybyddiaeth o frand Patchwork a datblygu ein cynlluniau ehangu i farchnadoedd newydd.

 • Cartref Gofal Woodcroft, Bae Colwyn

  Fel perchennog cartref gofal gyda 33 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ymunais ag Academi Busnes Gogledd Cymru oherwydd roeddwn eisiau gwybod a oeddem yn gwneud y pethau iawn i gynnal a datblygu'r busnes. Ydy'r cynlluniau sydd gennyf yn eu lle yn gadarn, ac a ydynt yn adlewyrchu fy ngwerthoedd a'm nodau?

  Rwy'n credu'r gryf fod angen i chi adolygu'r ffordd y gwnewch pethau er mwyn symud ymlaen, mae'r hyfforddiant drwy Academi Busnes Gogledd Cymru wedi caniatau i mi wneud hynny.

  Roedd ansawdd yr hyfforddiant yn ardderchog hefyd, roedd y siaradwyr oedd gennym ar ddadansoddi busnes strategol wir o'r radd flaenaf - fedrai ddim pwysleisio digon y gwerth am bres. Ar gyfer Busnes Bach a Chanolig gyda o dan 40 o weithwyr, mae £150 yn fforddiadwy iawn a thrwy newid y ffordd yr ewch o gwmpas pethau byddwch yn adennill y buddsoddiad hwn sawl gwaith trosodd.

 • Cartref Gofal Woodcroft, Bae Colwyn

  Fel perchennog cartref gofal gyda 33 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ymunais ag Academi Busnes Gogledd Cymru oherwydd roeddwn eisiau gwybod a oeddem yn gwneud y pethau iawn i gynnal a datblygu'r busnes. Ydy'r cynlluniau sydd gennyf yn eu lle yn gadarn, ac a ydynt yn adlewyrchu fy ngwerthoedd a'm nodau?

  Rwy'n credu'r gryf fod angen i chi adolygu'r ffordd y gwnewch pethau er mwyn symud ymlaen, mae'r hyfforddiant drwy Academi Busnes Gogledd Cymru wedi caniatau i mi wneud hynny.

  Roedd ansawdd yr hyfforddiant yn ardderchog hefyd, roedd y siaradwyr oedd gennym ar ddadansoddi busnes strategol wir o'r radd flaenaf - fedrai ddim pwysleisio digon y gwerth am bres. Ar gyfer Busnes Bach a Chanolig gyda o dan 40 o weithwyr, mae £150 yn fforddiadwy iawn a thrwy newid y ffordd yr ewch o gwmpas pethau byddwch yn adennill y buddsoddiad hwn sawl gwaith trosodd.

 • Brady Global Ltd

  Brady Global logo Cefndir:
  Dechreuodd stori lwyddiant Academi Busnes Gogledd Cymru Brady Global Ltd o wreiddiau diymhongar yn 1988, penderfynodd y sylfaenwyr Mick a Jan Brady eu bod eisiau newid o'u gyrfâu yn ôl eu trefn mewn addysgu a blodeuwriaeth.

  Roedd dechrau gyda'r model busnes yn ddigon syml, byddai Mick yn mynychu arwerthiannau'r Weinyddiaeth Amddiffyn lle byddai yn prynu crysau pigog a siwmperi gwlân. Byddai Jan yn atgyweirio'r stoc yn barod i'w werthu mewn marchnadoedd Sul a safleoedd adeiladu - ganwyd Denbigh Army Surplus.

  Gan symud ymlaen bron i 30 mlynedd, mae busnes, manwerthu, ein strydoedd mawr ac enw'r cwmni i gyd wedi newid y tu hwnt i adnabyddiaeth.

  Rich Brady, mab ieuengaf Mick a Jan yw Rheolwr Gyfarwyddwr Brady Global.

  Am y ddeng mlynedd ddiwethaf bu Rich ar flaen y gad yn trawsnewid y busnes o fusnes nwyddau tros ben y Fyddin traddodiadol i fusnes efasnach, mae wedi cynllunio a chyfarwyddo'r Pecyn Recriwtio chwaer-frand ar-lein a farchnatir yn unig drwy'r cyfryngau cymdeithasol.

  Mae brandiau Brady eraill yn cynnwys DAS Outdoors, malmo International a A Different View.

  Academi Busnes Gogledd Cymru:
  Ymunodd Brady Global â'r NWBA yn 2017, bryd hynny roedd eu prif fusnes o hyd yn masnachu fel Denbigh Army Surplus (DAS).

  Roedd yn amser prysur ar gyfer y busnes ac yn amser heriol,
  dywed Rich,
  Wnes i oedi am amser hir ynglŷn â phrun roeddwn eisiau ymrwymo'r oriau i wneud y cwrs Dadansoddi Busnes Strategol (SBA).
  Bu ein hargostau yn cynyddu ac roedd gwerthiant yn disgyn ar ddechrau 2017. Roeddem wedi gwneud buddsoddiadau newydd, a thra mod i'n siwr y byddent yn llwyddo, fedrai ddim dweud nad oeddwn yn bryderus am ychydig, felly teflais fy hun i ymladd tân. O gwmpas yr amser hwnnw y penderfynais archebu lle ar y cwrs ac ymrwymo, yn hytrach nag aros am yr "amser cywir" chwedlonol sydd braidd byth yn ymddangos.
  Mae'r SBA yn ymrwymiad dau ddiwrnod, mae'r gost yn ei wneud yn fforddiadwy iawn ac yn gwbl onest wnes i erioed ragweld faint fyddwn i'n elwa ohono.
  Roedd yna gymysgedd dda yn mynychu'r cwrs, o fusnesau wedi eu rhedeg gan deulu fel DAS (fel yr oeddem ar y pryd), i fentrau cymdeithasol, i gwmni mawr ag oedd â thri o'i dîm rheoli yn bresennol. Roedd yn galonogol i glywed fod yr holl fusnesau yn rhannu'r un heriau a rhwystredigaethau, ac roedd yn ardderchog i fod â'r "lle diogel" hwnnw lle medrem drafod ein busnesau yn agored.
  Rhoddodd y SBA y cyfle i mi gymryd cam yn ôl a gwir feddwl am y 5-10 mlynedd nesaf. Roedd y mentora a gynhwyswyd yn amhrisiadwy, ac mae'r gwaith academaidd yn sail ar gyfer cyfeiriad y busnes i'r dyfodol - gan ddechrau gydag ail-frandio a lansio Brady Global - mae wedi dysgu i mi fod yn ymwybodol iawn o'r hyn sy'n mynd ymlaen o'n cwmpas o ran patrymau symudol, prynu a thechnolegau sy'n ymddangos megis printio 3D.
  Felly beth sydd nesaf ar gyfer Brady Global?
  Mae'r cwmni yn parhau i redeg DAS, datblygu ei arbenigedd mewn cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein drwy Becynnau Recriwtio, ac mae'n edrych i'r dyfodol gyda Datblygiadau o gwmpas Rhithwirionedd a Phrintio 3D.

  Academi Busnes Gogledd Cymru
  Mae'r cwmni yn parhau i redeg DAS, datblygu ei arbenigedd mewn cyfryngau cymdeithasol ac ar-lein drwy Becynnau Recriwtio, ac mae'n edrych i'r dyfodol gyda Datblygiadau o gwmpas Rhithwirionedd a Phrintio 3D.

 • Direct Line Communications Ltd

  Direct Line Communications Ltd logo Ymunodd Lynne Wood, Cyfarwyddwr, Direct Line Communications Ltd, ag Academi Busnes Gogledd Cymru a mynychu'r cwrs Dadansoddiad Busnes Strategol (SBA) ym Mawrth 2017, ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Wedi eu cefnogi gan ei mentor NWBA, mae Lynne a'r tîm wedi mewnwreiddio offer cynllunio a ddysgwyd fel rhan o'r SBA i bob agwedd o'r sefydliad. Dywedodd Lynne:

  "Mae'r cynllun mapio wedi dod yn offeryn cynllunio a meddwl strategol byw, ar raddfa fawr o fewn ein cwmni. Mae cyfarfodydd tîm nawr yn cysylltu â'r cynllun mapio ac rydym yn gyson yn ei ddiweddaru ac yn gwella ein dealltwriaeth o'r busnes. Mae hyn wedi ein cefnogi i gynhyrchu syniadau newydd, mynd i'r afael â rhwystrau a gwneud y mwyaf o gyfleoedd newydd. Dros y 12 mis diwethaf rydym wedi cynyddu niferoedd staff, wedi tyfu o 30% ac wedi torri'r drwy'r rhwystr gwydr yr oeddem wedi dod ar ei draws o fewn ein cynllun twf."

partner logos